SONUÇ BULUNAMADI!

En kısa zamanda 
görüşelim

ADRES

Esentepe mah. Ali Kaya Sok. No:3 Kat:4 34394 Apa Nef Plaza Şişli/İstanbul

İLETİŞİM

Tel: (212) 311 49 40

Instagram

Facebook

Twitter

Linkedin

E-POSTA GÖNDER

iletisim@ddb.com.tr

ARAMIZA KATIL

Türk reklam sektörü küçük bir sektör. İnsanlar birbirini tanıdığı için olsa gerek, bizim gibi ajanslarda bir pozisyon boşaldığında sektörün haberi oluyor ve adaylar tanıdıkları vasıtasıyla haber gönderiyorlar. İşe alım süreçleri genellikle böyle işliyor. Ama sen bizim yanıldığımızı ve yıllardır aradığımızın aslında sen olduğunu düşünüyorsan, hemen burada bizimle iletişime geçebilirsin. Kolay gelsin, görüşmek üzere…

Özgeçmiş (.doc, .docx, .pdf)

İyi günler!
MEDİNA TURGUL DDB REKLAM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Medina Turgul DDB Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Medina Turgul”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verİlerİn İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında Şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.

c) Kişisel Verİlerİnİzİn Aktarılması
Kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak Şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ve yalnızca açık rıza vermeniz halinde grup şirketlerimiz ile veri paylaşımı yapılabilecektir.

ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Okudum, Kabul Ediyorum!